Terms & Conditions

Algemene voorwaarden 100% Natural Me

Mevrouw Carolien de Kort, handelend onder de naam 100% Natural Me, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74762281  en is gevestigd aan de Ondernemingsweg 40 (1422 DZ)  te Uithoorn 

Artikel 1   Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 

2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn. 

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 

5. Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper. 

6. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van 100% Natural Me.

7. Producten: De Producten die door 100% Natural Me worden aangeboden zijn natuurlijke producten verzorgingsproducten en voedselwaren in de breedste zin van het woord.

8. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: 100% Natural Me.

Artikel 2   Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van 100% Natural Me en iedere Overeenkomst tussen 100% Natural Me en een Koper en op elk Product dat door 100% Natural Me wordt aangeboden. 

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal 100% Natural Me aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van 100% Natural Me zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met 100% Natural Me is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3   Het Aanbod 

1. Alle door 100% Natural Me gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.

2. Het door 100% Natural Me gedane Aanbod is vrijblijvend. 100% Natural Me is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft 100% Natural Me het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor 100% Natural Me gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen 100% Natural Me niet binden.  Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). 100% Natural Me kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.

4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van 100% Natural Me zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht 100% Natural Me niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs. 

6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

Artikel 4   Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van 100% Natural Me  heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen

2. Een Aanbod kan door 100% Natural Me gedaan worden via de website.

3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met 100% Natural Me, zal 100% Natural Me de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen. 

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het  Aanbod is 100% Natural Me daaraan niet gebonden.

5. 100% Natural Me is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.

6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Koper zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper.

7. Producten die wegens beperkte houdbaarheid niet teruggenomen kunnen worden, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod. 

Artikel 5   Uitvoering van de Overeenkomst

1. 100% Natural Me zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. 

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft 100% Natural Me het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 100% Natural Me aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan 100% Natural Me worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 100% Natural Me zijn verstrekt, heeft 100% Natural Me het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is 100% Natural Me niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor 100% Natural Me, is Koper gehouden om  dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.

5. 100% Natural Me kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.

6. 100% Natural Me is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat 100% Natural Me is uit gegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor 100% Natural Me bekend was. 

7. Koper vrijwaart 100% Natural Me voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

Artikel 6   Levering

1. Als plaats van de levering geldt het adres dat de Koper aan 100% Natural Me kenbaar heeft gemaakt. 

2. De koper zijnde Consument kan ook, in samenspraak met 100% Natural Me,  de Producten in de verkoopruimte ophalen.

3. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door 100% Natural Me of er door andere omstandigheden buiten de macht van 100% Natural Me enige vertraging ontstaat, heeft 100% Natural Me recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient 100% Natural Me schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

4. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.

5. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is 100% Natural Me gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.

6. Indien de Producten worden bezorgd door 100% Natural Me of een externe vervoerder is 100% Natural Me, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Indien 100% Natural Me gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan 100% Natural Me ter beschikking heeft gesteld. 

8. Indien 100% Natural Me een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. 

9. 100% Natural Me is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. 100% Natural Me is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

10. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 100% Natural Me behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 7   Verpakking en transport

1. 100% Natural Me verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.

3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 8   Onderzoek, reclamaties

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. 

2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. 100% Natural Me erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.

3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan 100% Natural Me te worden gemeld op hello@queenferment.nl. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product. 

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van 100% Natural Me op de wijze zoals door 100% Natural Me aangegeven. 

5. Indien de Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan 100% Natural Me, conform de retourinstructies van 100% Natural Me. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.

6. 100% Natural Me is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden. 

7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer. 

8. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.

9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan 100% Natural Me te wijten is, zal 100% Natural Me na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op 100% Natural Me.

Artikel 9   Prijzen

1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.

2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen. 

4. Indien sprake is vanProducten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop 100% Natural Me geen invloed heeft, kan 100% Natural Me deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

Artikel 10   Betaling en incassobeleid

1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.

2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

3. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van 100% Natural Me. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van 100% Natural Me een andere betalingstermijn overeenkomen.

4. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is 100% Natural Me gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van 100% Natural Me op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

6. 100% Natural Me heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 100% Natural Me kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. 100% Natural Me kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

7. Wanneer Koper zijnde een Bedrijf niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim.  

8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal 100% Natural Me zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de  buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. 

9. Indien 100% Natural Me meer of hogere kosten heeft gemaakt die  redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

Artikel 11   Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door 100% Natural Me geleverde zaken, blijven eigendom van 100% Natural Me totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met 100% Natural Me gesloten Overeenkomsten is nagekomen.

2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht 100% Natural Me zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. Voor het geval dat 100% Natural Me haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan 100% Natural Me of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van 100% Natural Me zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

5. 100% Natural Me heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van 100% Natural Me. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal 100% Natural Me zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.

6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan 100% Natural Me worden vergoed door Koper. 

Artikel 12   Garantie

100% Natural Me staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. 

Artikel 13   Opschorting en ontbinding

1. 100% Natural Me is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

2. Bovendien is 100% Natural Me bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met 100% Natural Me gesloten Overeenkomst voortvloeien.

3. Voorts is 100% Natural Me bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van 100% Natural Me op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer 100% Natural Me de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

5. 100% Natural Me behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 14   Beperking aansprakelijkheid

1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door 100% Natural Me leidt tot aansprakelijkheid van 100% Natural Me jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door 100% Natural Me in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van 100% Natural Me is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.

2. 100% Natural Me is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten.  Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.

3. 100% Natural Me is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. 100% Natural Me levert strikte (bewaar)instructies die door Koper nageleefd dienen te worden. 

4. 100% Natural Me is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.

5. 100% Natural Me is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

6. 100% Natural Me staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens 100% Natural Me verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van 100% Natural Me vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij 100% Natural Me binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 15   Overmacht

1. 100% Natural Me is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij  gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van 100% Natural Me, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan 100% Natural Me zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x)  werkstakingen in het bedrijf van 100% Natural Me en (xi) overige situaties die naar het oordeel van 100% Natural Me buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. 100% Natural Me heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat 100% Natural Me haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

5. Voor zo ver 100% Natural Me ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is 100% Natural Me gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst. 

Artikel 16   Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van 100% Natural Me verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.

Artikel 17   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. 100% Natural Me gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal 100% Natural Me de betrokkene hierover informeren.

2. Indien 100% Natural Me op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

Artikel 18   Klachten

1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van 100% Natural Me en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via hello@queenferment.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil 100% Natural Me de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. 100% Natural Me zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 19   Toepasselijk recht

1. Op elke Overeenkomst tussen 100% Natural Me en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. 100% Natural Me heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen 100% Natural Me en Koper worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank Amsterdam, locatie Amsterdam tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.